برنامه زمان بندی دی ماه 99

1399/10/01 359

شروع ترم دی ماه 99

روزهای زوج  شنبه و چهارشنبه  3 دی 

  • آزمون میان ترم 99/10/24           آزمون فاینال  99/11/18

روزهای فرد یکشنبه و سه شنبه  2 دی ماه 

  • آزمون میان ترم 99/10/23          آزمون فاینال  99/11/19

روزهای دوشنبه و پنجشنبه 

  • آزمون میان ترم 99/1022           آزمون فاینال 99/11/16
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام