برنامه زمانبندی خرداد1400 بزرگسالان

1399/04/26 384
 • شروع ترم روزهای فرد ( یکشنبه - سه شنبه- پنج شنبه) 30 خرداد
 • American English File 1D
 • میان ترم  15 تیر 1400
 • پایان ترم  3 مرداد 1400

 

 • شروع ترم روزهای فرد( شنبه -چهارشنبه) 29  خرداد1400 
 •    American English File 1A
 • میان ترم  23 تیر 1400
 • پایان ترم  20 مرداد 1400
 • شروع ترم روزهای فرد( یکشنبه -سه شنبه) 6  تیر1400
 • American English File StarterA
 • میان ترم  29 تیر 1400
 • پایان ترم  26 مرداد 1400
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام