برنامه زمانبندی شهریور1400

1400/05/30 358
  • شروع ترم روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه- چهارشنبه)1شهریورماه
  • میان ترم   15 شهریور 1400
  • پایان ترم  31شهریور 1400

 

  • شروع ترم روزهای فرد( یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه) 2 شهریور1400 
  • میان ترم  16شهریور 1400
  • پایان ترم  1مهر 1400
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام