برنامه زمانبندی ترم مهر 1400

1400/07/04 327
  • شروع ترم روزهای زوج ( شنبه -  چهارشنبه)7مهرماه 
  • میان ترم   28 مهر 1400
  • پایان ترم  22مهر 1400

 

  • شروع ترم روزهای فرد( یکشنبه - سه شنبه ) 6 مهر1400 
  • میان ترم  27 مهر 1400
  • پایان ترم  23مهر 1400
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام