برنامه زمانبندی تیر1400

1400/04/24 393
  • شروع ترم روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه- چهارشنبه)26 تیرماه
  • میان ترم   9 مرداد 1400
  • پایان ترم  25 مرداد 1400

 

  • شروع ترم روزهای فرد( یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه) 27  تیر1400 
  • میان ترم  10 مرداد 1400
  • پایان ترم  26 مرداد 1400
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام